Algemene voorwaarden


Artikel 1. Orderbevestiging

1.1 Enkel de door de verkoper ondertekende orderbevestiging verbindt de verkoper. De uitvoering ervan geschiedt aan de algemene verkoopsvoorwaarden in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. De verkoopsovereenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied. Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van de verkoper zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

1.2 Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk, per aangetekend schrijven te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 10% verschuldigd van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

Art. 2 Omschrijving van de te leveren goederen

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon, de koopovereenkomst of op de voorzijde van de factuur.

Art. 3 Prijs

3.1 De prijs is deze zoals vermeld op de verkoopsovereenkomst, de bestelbon, op het bestek of op de factuur, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur van de te leveren goederen, wijze van levering, wijze van betaling ervan. De eventuele prijsherziening zal geschieden in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

3.2 De prijs is exclusief BTW.

3.3 De prijs geldt exclusief levering, vervoer en verzekeringskosten, tenzij anders overeengekomen.

Art. 4 Leveringstermijnen

4.1 De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening gehouden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of de handel. Daar de leveringstermijnen door daden van derden (toeleveranciers of onderaannemers) en door gevallen van toeval of overmacht - zoals onmogelijkheid tot uitvoering ingevolge algemene of gedeeltelijke staking of lock-out hetzij in onze instellingen, hetzij in deze van onze bevoorraders, onlusten, oproer, ongevallen, machinebreuk, gebrek aan transportmiddelen of aan materiaal, epidemies, brand, enz. kunnen beïnvloed worden. Indien de koper de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend. inmiddels draagt de koper het risico.

4.2 Laattijdige levering mag, behoudens tegenstrijdig beding, geen aanleiding geven tot weigering, noch tot schadevergoeding.

4.3 De bij de bestelling voorziene termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de ondertekende bestelbon volgt.

Art. 5 Klachten

5.1 Om geldig te zijn, moet elke klacht bij aangetekend schrijven en binnen de acht dagen, die op de levering volgen, geschieden.

5.2 Indien de opdrachtgever/klant verzuimt levering te nemen, begint de termijn van acht dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. bij ontstentenis hiervan vanaf ontvangst van de factuur.

5.3 Indien binnen deze termijn van acht dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de klant de geleverde artikels volledig in in zijn geheel aanvaard heeft.

5.4 Bij niet conforme levering ingevolge vergissingen, slechte afwerking, enz. is Javaco BVBA nooit verder aansprakelijk dan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs van het niet conforme gedeelte van de koop. Javaco BVBA wijst elke verdere verantwoordelijkheid af.

5.5 Gebreken in de materialen die voor Javaco BVBA verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang kunnen brengen en geen aanspraak op schade kunnen veroorzaken.

Art. 6 Eigendomsoverdracht

6.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten.

6.2 Levering geschiedt op risico en last van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.

6.3 De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken.

Art. 7 Betaling

7.1 De prijs is behoudens anders overeengekmen, uiterlijk betaalbaar bij levering. De factuur is betaalbaar op de overeengekomen vervaldag, tenzij er geen vervaldag overeengekomen is, dan is de factuur betaalbaar uiterlijk op datum van levering.

7.2 Elke niet betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar. Wanneer de factuur onbepaalde blijft gedurende acht dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

7.3 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

7.4 Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 5.1 moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst.

Art. 8 Waarborgen

Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper hierop weigert in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In verkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake is in artikel 1.2.

Art. 9 Retentierecht

Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de koper, die zich in magazijnen en werkplaatsen van de verkoper bevinden, door de verkoper kunnen worden weerhouden ter nadere waarborg van de betaling van de verschuldigde prijs.

Art. 10 Geschillenregeling

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbank van de zetel van de verkoper bevoegd.